Vedtekter

Fastsatt på styremøte den 14. desember 2017

§ 1 Navn

Stiftelsens navn er Thorbjørn Hansens Stiftelse.

§ 2 Sete og regnskapsførsel

Stiftelsens skal ha sitt sete og regnskapsførsel i Sandefjord

§ 3 Formål

Stiftelsen har som formål å gi støtte til breddeidrett i idrettslag i Sandefjord kommune og andre allmennyttige foreninger.

Styret kan også påskjønne Sandefjords beste idrettsutøver i løpet av det siste året.

Styret foretar utdeling av avkastningen hvert år innen utgangen av april.

§ 4 Grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital er NOK 100 000 000 (etthundremillioner)

§ 5 Styre

Stiftelsen skal ha et styre på 3 – 5 medlemmer. Disse velger sin leder. Alle styremedlemmene skal være bosatt i Sandefjord. Ingen styremedlemmer skal være eldre enn 75 år. Stiftelsens første styre er oppnevnt av Thorbjørn Hansen. Laila Kval er oppnevnt som styreleder og kan sitte i styret så lenge hun ønsker og hun er således unntatt alle begrensinger ihht. § 5

Når et styremedlem ønsker å trekke seg ut av styret, passerer aldersgrensen eller avgår ved døden, velger de gjenværende styremedlemmer et nytt medlem.

Styret er beslutningsdyktig når minst tre styremedlemmer er tilstede. I tilfelle av stemmelikhet, gjøres lederens stemme utslaget.

§ 6 Kapitalforvaltning

Stiftelsens kapital forvaltes av styret. Styret skal sørge for betryggende regnskapsførsel og revisjon.

Styret kan ansette daglig leder eller engasjere forretningsfører og gi ham/hun fullmakt til å undertegne på vegne av stiftelsen.

Stiftelsens grunnkapital skal være urørlig. Den skal til enhver tid anbringes i bank til høyeste rente. Stiftelsens midler utover grunnkapitalen kan anbringes i verdipapirer eller fast eiendom.

Stiftelsen gjøres opp hvert nytt år og avkastning utdeles ihht. § 3

§ 7 Endring av vedtektene

Styret kan ved enstemmighet blant samtlige styremedlemmer endre vedtektene.

Det kan ikke gjøres endringer vedtektenes karakter og formål.

 

Sandefjord, den 14. desember 2017